Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου | Eurobank | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πιστοποιημένες διαδικασίες. Τους μηχανισμούς ελέγχου κινδύνων αξιολογούν δύο ανεξάρτητες μονάδες: ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Κανονιστική Συμμόρφωση. Διασφαλίζουν ότι η Eurobank και όλες οι θυγατρικές του Ομίλου συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και επιτυγχάνουν τους στόχους αποδοτικότητας και αξιοπιστίας μας.

Ανεξάρτητη λειτουργία

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank υποστηρίζουν ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Κανονιστική Συμμόρφωση. Λειτουργούν ανεξάρτητα από τις επιχειρησιακές μονάδες που ελέγχουν. Διασφαλίζουν ότι στην Eurobank και όλες τις θυγατρικές του Ομίλου:

 • Οι εργασίες είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές.

 • Οι οικονομικές καταστάσεις και οι καταστάσεις διοικητικής πληροφόρησης είναι πλήρεις και αξιόπιστες.

 • Όλα συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και ο Επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Eurobank αναφέρονται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου της Eurobank. Για διοικητικά θέματα, αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επιπλέον, ο Επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Eurobank αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΔΣ.

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου στο έργο τους. Αξιολογεί τους κινδύνους (risk based) της Eurobank και όλων των θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξετάζει εάν οι επιμέρους μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου αυτών των κινδύνων επαρκούν, αποδίδουν και είναι αποτελεσματικοί.

Με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διαμορφώνει το πλάνο ελέγχου για όλες τις πτυχές λειτουργίας τού Ομίλου Eurobank: τις επιμέρους μονάδες, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα της Eurobank.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank ακολουθεί το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA). Για τη διενέργεια ελέγχων είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου είναι υπεύθυνος για την Eurobank και όλες τις θυγατρικές του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συντονίζει το έργο όλων όσοι ευθύνονται για την κανονιστική συμμόρφωση. Οι αρμοδιότητές του είναι:

 • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Υιοθετεί τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Εκπαιδεύει και καθοδηγεί τους εργαζόμενούς μας. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

 • Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων – Αναπτύσσει πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη χειραγώγηση της αγοράς και την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις MiFID. Παρακολουθεί πώς τις εφαρμόζουν οι εργαζόμενοί μας.

 • Τραπεζικό απόρρητο και προστασία δεδομένων – Συνεργάζεται με άλλες μονάδες του Ομίλου Eurobank για τον χειρισμό αυτών των ζητημάτων. Εκπαιδεύει τους εργαζόμενούς μας σε σχετικά θέματα.

 • Προστασία καταναλωτή – Ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας του καταναλωτή. Χειρίζεται τα παράπονα που έχουν κοινοποιηθεί στις ρυθμιστικές αρχές.

 • Εποπτικές αρχές – Ανταποκρίνεται στα αιτήματα εποπτικών και άλλων αρχών έγκαιρα και έγκυρα. Συνεργάζεται μαζί τους για να διευκολύνει το έργο τους. Ελέγχει ότι όλες οι μονάδες της Eurobank τηρούν τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων. Ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου για τυχόν καθυστερήσεις και πρόστιμα.

 • Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)– Διασφαλίζει την ποιότητα των πληροφοριών που υποβάλλουμε στο ΤΕΚΕ, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

 • Κώδικας Δεοντολογίας – Καταρτίζει τον εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας της Eurobank και εκπαιδεύει τους ανθρώπους μας. Παρακολουθεί την εφαρμογή του ώστε να εντοπίζει εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δωροδοκία, διαφθορά ή άλλες ύποπτες συναλλαγές.

 • Κίνδυνοι συμμόρφωσης – Ορίζει και παρακολουθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των κινδύνων συμμόρφωσης. Υποστηρίζει τη Διοίκηση της Eurobank και τους εργαζόμενούς μας ώστε να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης. Για αυτόν τον σκοπό, χειρίζεται την υλοποίηση εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών.

 • Ρυθμιστικό πλαίσιο – Διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι και οι μονάδες κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου Eurobank συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως αυτό προσαρμόζεται στις κανονιστικές απαιτήσεις της κάθε χώρας. Ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση της Eurobank.

 • Νέοι νόμοι και κανονισμοί – Ενημερώνει τη Διοίκηση της Eurobank για νέους νόμους και κανονισμούς και τη συμβουλεύει σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Eurobank επιβλέπει τον Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου. Διορίζει και αξιολογεί τον Επικεφαλής του, που είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διαφανείς διαδικασίες

Εφαρμόζουμε τους κανόνες και τις αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δημοσίως διαθέσιμα:

Υποβολή αναφοράς παράτυπης συμπεριφοράς

Η Eurobank έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Τράπεζας, τις εταιρείες του Ομίλου, καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους. Οι αναφορές ή παρατηρήσεις αφορούν την παραβίαση πολιτικών, διαδικασιών και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία και διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, σύγκρουση συμφερόντων, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και τις πολιτικές της Τράπεζας ή οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Τράπεζας, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω). 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.

Κανάλια επικοινωνίας για υποβολή αναφορών:

 • Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Αναφορών
 • e-mail: ethicshotline@eurobank.gr
 • Tηλ.: 2103704888
 • Tαχυδρομική διεύθυνση:

Eurobank Ergasias ΑΕ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Πεσμαζόγλου 2-6
10559 Αθήνα