Κανονιστική Συμμόρφωση | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Κανονιστική Συμμόρφωση της Eurobank ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Διασφαλίζει ότι η Eurobank και όλες οι θυγατρικές του Ομίλου συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ανεξάρτητη λειτουργία

H Κανονιστική Συμμόρφωση λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρησιακές μονάδες που ελέγχει. Διασφαλίζει ότι η Eurobank και όλες οι θυγατρικές του Ομίλου συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Eurobank έχει διπλή γραμμή αναφοράς στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank. Έτσι ενισχύεται η λειτουργία του και κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του. 

Συνολική διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης

Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποστηρίζει την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης. Εποπτεύει και συντονίζει τη συμμόρφωση της Eurobank και όλων των θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες των Εποπτικών Αρχών, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες που έχουν υιοθετηθεί. Οι αρμοδιότητές του είναι:

  • Νέοι νόμοι και κανονισμοί – Ενημερώνει τη Διοίκηση της Eurobank για νέους νόμους και κανονισμούς και τη συμβουλεύει σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν.
  • Κίνδυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης – Ορίζει και παρακολουθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο. Υποστηρίζει τη Διοίκηση της Eurobank και τους εργαζόμενους ώστε να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης. Για αυτόν τον σκοπό, χειρίζεται την υλοποίηση εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών.
  • Ρυθμιστικό πλαίσιο – Διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι και οι μονάδες κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου Eurobank συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως αυτό προσαρμόζεται στις κανονιστικές απαιτήσεις της κάθε χώρας. Ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση της Eurobank.

Ειδικότερα, ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης διενεργεί τα παραπάνω κυρίως σε σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Υιοθετεί τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. 
  • Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων – Αναπτύσσει πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη χειραγώγηση της αγοράς και την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις MiFID.
  • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικό απόρρητο – Συνεργάζεται με άλλες μονάδες του Ομίλου Eurobank για τη συμμόρφωση στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Προστασία καταναλωτή – Ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας του καταναλωτή. Εποπτεύει τον χειρισμό των παραπόνων που έχουν κοινοποιηθεί στις ρυθμιστικές αρχές.
  • Εποπτικές αρχές – Εποπτεύει την ανταπόκριση στα αιτήματα εποπτικών και άλλων αρχών έγκαιρα και έγκυρα. Συνεργάζεται μαζί τους για να διευκολύνει το έργο τους. Ελέγχει ότι όλες οι μονάδες της Eurobank τηρούν τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων. Ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου για τυχόν καθυστερήσεις και πρόστιμα.
  • Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) – Διασφαλίζει την ποιότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται στο ΤΕΚΕ, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.
  • Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας – Καταρτίζει τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Ο Κώδικας ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου Eurobank και παρέχει το πλαίσιο αρχών, κανόνων, συμπεριφορών και αποφάσεων που το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να ακολουθεί κατά την επαγγελματική του ενασχόληση. Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας εγκρίνεται τελικά από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Κανονιστική Συμμόρφωση παρακολουθεί την τήρηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς, δωροδοκίας ή άλλων ασυνήθιστων συναλλαγών.

Διαφανείς διαδικασίες

Εφαρμόζουμε τους κανόνες και τις αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δημοσίως διαθέσιμα: