Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται και κάθε πότε συνεδριάζει.

Ο ρόλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού υποστηρίζει τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη στρατηγική του Ομίλου:

  • Σχεδιασμός

  • Συγκεκριμένες ενέργειες

  • Ανάπτυξη

  • Υλοποίηση

Λειτουργεί σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεδριάζει κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε είναι απαραίτητο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται μία φορά το τρίμηνο.

Εκλογή και θητεία Μελών

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από τουλάχιστον 5 Μέλη. Εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μέλη της μπορεί να είναι Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα Μέλη της μετά από εισήγηση του Προέδρου του και πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία των Μελών της είναι 3 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί έως 3 φορές.