Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί ποσοτικοποίηση των δυνητικών υφεσιακών επιπτώσεων του νέου πακέτου δημοσιονομικών μέτρων που παρουσιάζονται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού και τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τους επίσημους δανειστές στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας για έτη 2015-2016. Η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρικές εκτιμήσεις μας σχετικά με το μέγεθος και την εξέλιξη των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών της Ελλάδας σε περιόδου οικονομικής μεγέθυνσης και ύφεσης, καθώς και σε σειρά άλλων παραδοχών για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των νέων μέτρων λιτότητας.