Απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρικές εταιρείες της Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Bradley Paul L. Martin (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank και ανώτερο στέλεχος της Fairfax) και από τον όμιλο Fairfax, ότι οι κάτωθι θυγατρικές εταιρείες της Fairfax αγόρασαν την 01.12.2017 τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank με μέση τιμή κτήσης €0,7187:

Επωνυμία
Πλήθος μετοχών Eurobank
Zenith Insurance
2.335.000
Odyssey Reinsurance Company 5.837.500
TIG Insurance Company 1.167.500
United States Fire Insurance Company 2.335.000