Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

Η  Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2006, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης  5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατίθεται από σήμερα, Δευτέρα 19 Μαρτίου 2007, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.eurobank.gr, και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., www.ase.gr, καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Τράπεζας, Σινιοσόγλου 6, 142 34 Ν. Ιωνία.