Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 13.10.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 13.10.2006

Σε συνέχεια του από 12ης Οκτωβρίου 2006 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου της, εξετάζει πολλές επενδυτικές προτάσεις και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα προβαίνει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις δέουσες γνωστοποιήσεις.