Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG αγοράζει την DZI Bank στη Βουλγαρία

Η EurobankEFGκατέληξε σε συμφωνία με την DZILifeInsuranceA.D. και άλλους μετόχους της τράπεζας DZIBank στη Βουλγαρία για την αγορά μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 74,26% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.  Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €158 εκατομμύρια και περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια μετοχές EurobankEFG.

Η DZIBank είναι μια μεσαίου μεγέθους Βουλγαρική τράπεζα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, και διαθέτει δίκτυο 131 καταστημάτων και 43 καταστήματα-θυρίδες, με περίπου 1.300 εργαζομένους.  Η DZIBank είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην τραπεζική επιχειρήσεων (corporatecommercialbanking), στις καταθέσεις και στην έκδοση καρτών.  Τον Ιούνιο του 2006, η DZIBank είχε Σύνολο Ενεργητικού €563 εκατομμύρια, Δάνεια €250 εκατομμύρια και Καταθέσεις €477 εκατομμύρια.  Η τράπεζα είναι θυγατρική τουDZIFinancialGroup, το οποίο δραστηριοποιείται στις γενικές ασφάλειες, στις ασφάλειες ζωής και υγείας, στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και στην κτηματαγορά.

Η EurobankEFG έχει ήδη παρουσία στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής της BulgarianPostBank με δίκτυο 143 καταστημάτων.

Σκοπός της EurobankEFG είναι να ενοποιήσει τους δύο οργανισμούς στο μέλλον προκειμένου να ισχυροποιήσει την ηγετική της θέση στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Βουλγαρική αγορά.  Η ενοποίηση των δύο τραπεζών θα δημιουργήσει συνέργιες σε λειτουργικό επίπεδο και στην αποδοτικότητα του δικτύου, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του κάθε οργανισμού.  Ο ενοποιημένος οργανισμός, με δίκτυο άνω των 250 καταστημάτων, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς ίσο ή άνω του 10% σε Σύνολο Ενεργητικού, Δανείων και Καταθέσεων.

Η εξαγορά της DZIBank στη Βουλγαρία ακολουθεί την αγορά της Universal Bank στην Ουκρανία, την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων στην Πολωνία και την αγορά της Tekfenbank στην Τουρκία, μέσα στο 2006, και είναι συνεπής προς την ανακοινωθείσα στρατηγική του Ομίλου Eurobank EFG για επέκταση των δραστηριοτήτων του στις πιο σημαντικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, υπόκειται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Ελβετία, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2006.