Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.9.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.9.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 7/9/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 24,32 ανά μετοχή, 31.392 μετοχές, συνολικής αξίας  € 763.544,35

 

β) Στις 8/9/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 24,32 ανά μετοχή, 78.980 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.920.671,64

γ)  Στις 11/9/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 24,37 ανά μετοχή,

63.000 μετοχές, συνολικής αξίας € 1.535.072,57

δ)  Στις 12/9/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 24,40 ανά μετοχή,

43.777 μετοχές, συνολικής αξίας € 1.068.091,05

ε)  Στις 13/9/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 24,63 ανά μετοχή,

5.000 μετοχές, συνολικής αξίας € 123.136,70

στ) Στις 14/9/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 24,42 ανά μετοχή,

43.000 μετοχές, συνολικής αξίας € 1.049.872,98.