Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 3.8.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 26/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,34 ανά μετοχή, 26.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 554.962,85

β) Στις 28/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,73 ανά μετοχή, 67.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.455.764,02

γ)  Στις 1/8/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,24 ανά μετοχή,

47.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.045.217,04.