Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.7.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 10/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,03 ανά μετοχή, 36.100 μετοχές, συνολικής αξίας  € 795.387,21

β) Στις 11/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,14 ανά μετοχή, 10.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 221.412,68

γ)  Στις 13/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,30 ανά μετοχή,

67.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.504.935,33

δ)  Στις 14/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,09 ανά μετοχή,

68.240 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.507.136,89

ε)  Στις 17/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,17 ανά μετοχή,

93.153 μετοχές, συνολικής αξίας  1.971.816,97.