Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Aποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17.4.2006

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας συνεδρίασε στις 17 Απριλίου 2006 με απαρτία 55,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (176.040.074 μετοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και 1.952.792 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) και αποφάσισε τα εξής:

1)       Τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/20, με τους εξής όρους :Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαιρέσεως εντός της επόμενης πενταετίας (δηλ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011).  Τα δικαιώματα θα μπορούν να ασκηθούν σε τιμή  που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 80% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής του εξαμήνου που προηγείται της έγκρισης έκδοσης κάθε σειράς δικαιωμάτων. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδώσει η Τράπεζα από την άσκηση των δικαιωμάτων προαιρέσεως θα ανέρχεται  σε 3% του συνολικού αριθμού μετοχών της.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 163.857.631 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,124% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 6.478.463 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,721% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.751.188 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,155% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2)       Την ακύρωση 786.000 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της (κατά ποσό 2.593.800 ευρώ) και σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 170.674.103 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,039% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.413.179 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,961% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της  Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.