Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 5.4.2006αγόρασε 67.268 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 26,71 ευρώ ανά μετοχή.

Η  αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 19.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 5.4.2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστημα από 5.4.2005 μέχρι 5.4.2006, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.

Κατόπιν των  ανωτέρω,  η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 1.952.792 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,61% του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.

Αθήνα, 5Απριλίου  2006

ΤΡΑΠΕΖΑ EFGEUROBANKERGASIASA.E.