Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήµερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 5 Απριλίου 2004, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων5 Απριλίου 2004Ώρα 12.30 µ.µ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήµερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 5 Απριλίου 2004, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα εξής:1. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2003. Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. ∆ιάθεση κερδών.2. ∆ιάθεση µετοχών στο προσωπικό, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, όπως ισχύουν, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους των κερδών της χρήσεως 2003. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.3. Πρόγραµµα διάθεσης δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο προσωπικό και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών.4. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2003.5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2004 και καθορισµός της αµοιβής της.6. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός 2 ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, περί εταιρικής διακυβέρνησης.7. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συµβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.8. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, και ενηµέρωση για τις ήδη αποκτηθείσες ίδιες µετοχές.9. Ακύρωση ιδίων µετοχών, που αποκτήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.5 του κ.ν.2190/1920, µε αντίστοιχη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.10. Παροχή άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στελέχη της Τράπεζας να µετέχουν σε ∆.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του οµίλου της Τράπεζας ή εταιρειών στις οποίες η Τράπεζα συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα, που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου.Για να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι, πρέπει να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους – µέσω του Χειριστή τους στο Σύστηµα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.) µέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τµήµα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210 - 3357158, 210 - 3357159) τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως.Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.Αθήνα, 12 Μαρτίου 2004Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας