Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση κράτους-μέλους καταγωγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ) του νόμου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.
Η ανωτέρω γνωστοποίηση του κράτους-μέλους καταγωγής έχει υποβληθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια Εποπτική Αρχή.