Έντυπο παροχής πληροφοριών για την καταβολή του μερίσματος υπό μορφή μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έντυπο παροχής πληροφοριών για την καταβολή του μερίσματος υπό μορφή μετοχών


Έντυπο παροχής πληροφοριών

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 3401/2005  για την καταβολή του μερίσματος υπό μορφή μετοχών

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. («Τράπεζα») σχετικώς με τη διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών, που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης 2008, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 του ν. 3723/2008, 28 του ν. 3756/2009 και της Εγκυκλίου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 20708/Β/1175/23.4.2009, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα Προγράμματα Ενίσχυσης της Ρευστότητας μπορούν να διανείμουν μέρισμα μόνο με τη μορφή νεοεκδοθέντων μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19/6/2009 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την καταβολή του διανεμόμενου μερίσματος χρήσης 2008, ποσού €31.262.559, υπό μορφή δωρεάν μετοχών, οι οποίες θα εκδοθούν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση του απομένοντος (μετά την προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου) ποσού € 28.136.303,25. Συγκεκριμένα θα εκδοθούν 10.231.383 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,75 η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον.

Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2009, και θα διατεθούν στους μετόχους, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος, ημερομηνία που θα συμπίπτει με την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων των νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες δωρεάν μετοχές για κάθε 98 παλαιές.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, όπου ορίζεται το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο, μετά την αύξηση αυτή, ανέρχεται πλέον σε ποσό € 2.429.137.218,75 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 883.322.625 εκ των οποίων 537.822.625 κοινές μετοχές με ψήφο και 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, όλες ονομαστικής αξίας € 2,75 η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να αποφασίσει τις λεπτομέρειες της εν λόγω εισαγωγής και ιδιαίτερα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν την πώληση και τη διευθέτηση (διανομή του προϊόντος της πώλησης στους δικαιούχους) των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το αργότερο την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά ως η 6η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

  1. Χάρης Κοκολογιάννης, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου
  2. Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης      

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 -3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.