Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μέτρα Στήριξης Δανειοληπτών

Δέσμη μέτρων από την Eurobank EFG για την στήριξη Νοικοκυριών, οικονομικά ασθενέστερων ομάδων και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Η Eurobank EFG, παρά τις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής κρίσης, συνέχισε απρόσκοπτα την χρηματοδότηση Ελληνικών νοικοκυριών και  επιχειρήσεων εκταμιεύοντας μόνο κατά το μήνα Οκτώβριο 2008  ποσό άνω των € 500 εκ. σε νέα δάνεια.

Η Τράπεζα επιδεικνύοντας περαιτέρω  αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες των Ελληνικών νοικοκυριών, των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων καθώς και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) -όπως αυτές διαμορφώνονται στην παρούσα οικονομική συγκυρία-, ανακοινώνει τα παρακάτω μέτρα:
Επιτόκια καταθέσεων
Διατηρεί τα επιτόκια καταθέσεων αμετάβλητα παρά την μείωση των επιτοκίων των δανείων που προσαρμόζονται αυτόματα στις αντίστοιχες μειώσεις των επιτοκίων αναφοράς  ΕΚΤ και Euribor/Libor.
Ελληνικά Νοικοκυριά και οικονομικά ασθενέστερες ομάδες
  1. Αναστέλλει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού ή κατάσχεσης ακινήτου που αφορά στεγαστικό δάνειο 1ης κατοικίας μέχρι του ποσού των € 300.000, για περίοδο 6 μηνών.
  2. Αναστέλλει τις δόσεις στεγαστικών δανείων για κεφάλαιο και τόκους στους ανέργους δικαιούχους επιδόματος ΟΑΕΔ, έως το τέλος του 2009 κατόπιν σχετικού αιτήματος για υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.
  3. Μειώνει τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών έως και 1% και των καταναλωτικών δανείων έως και 0,5% αναλόγως του τύπου των προϊόντων, με ισχύ από 17.11.2008.
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επαγγελματίες (ΜΜΕ)
  1. Διαθέτει € 200 εκ. σε νέες εκταμιεύσεις το τελευταίο 3μηνο του 2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
  2. Χορηγεί επιπλέον € 30 εκ., σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τον εκσυγχρονισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  3. Συμμετέχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω των επιδοτούμενων και εγγυημένων προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Επιπλέον, ήδη από την αρχή της οικονομικής κρίσης, η Τράπεζα ακολουθεί μία ευέλικτη πολιτική αναδιάρθρωσης δόσεων των δανείων και διευκόλυνσης των δανειοληπτών που ανήκουν στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.
Για όλα τα παραπάνω οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να απευθύνονται άμεσα στο δίκτυο καταστημάτων Eurobank.