Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποκοπής και Πληρωμής μερίσματος χρήσης 2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σχετικά με τη διανομή του υπόλοιπου μερίσματος (ποσού €0,50 ανά μετοχή) για τη χρήση 2007, που απομένει μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος, ύψους €0,32 ανά μετοχή, ανακοινώνει, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 8ης Απριλίου 2008, σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. αυτής της 21ης Απριλίου 2008, τα ακόλουθα:
(α) Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της 30ης Απριλίου 2008. Κατά συνέπεια, από την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007.
(β) Το υπόλοιπο μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008, ως εξής:
  • με κατάθεση στους λογαριασμούς των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
  • από τον χειριστή του λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. - όταν ο χειριστής αυτός δεν είναι η Τράπεζα - στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους
  • από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της E.X.A.E. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2008
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.