Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 8.4.2008, θέσπισε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τους εξής όρους:

α) Η Τράπεζα δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επόμενων 24 μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, των κερδών ανά μετοχή, του μερίσματος ανά μετοχή, των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και για χρήση σε πιθανή εξαγορά.

β) Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβαίνει το 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή με σημερινά δεδομένα, ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών δεν θα ξεπερνά τις 26.247.282 μετοχές).

γ) Το μέγιστο συνολικό ποσό του εν λόγω προγράμματος ανέρχεται σε 892 εκ. ευρώ.

δ)  Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 34,00 ευρώ και κατώτατη ίση με την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής (ανερχόμενη σήμερα σε €2,75).

ε)  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 8.4.2008, σε εφαρμογή της απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε ότι η Τράπεζα θα προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών στο διάστημα από 11.4.2008 έως 8.4.2010.

Αθήνα, 8 Απριλίου  2008
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.