Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 9/11/2007

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 9 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μποδοσάκειο Ίδρυμα» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.       Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2007.

2.       Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, συντελούμενη με επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2007. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

3.       Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι ποσού 150 εκ. Ευρώ στα επόμενα 3 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 στοιχ. β’ κ.ν. 2190/1920.

4.       Τροποποίηση της απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17.4.2006 για το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων  προαιρέσεως αγοράς μετοχών.

5.       Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέχρι ποσού 22 εκ. ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών και καταβολή μετρητών, συντελούμενη με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

6.       Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογημένων αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί μέχρι και το τέλος της χρήσης 2005. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

       7.   Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 – 3523300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) – και να καταθέσουν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 – 3523300), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 21.11.2007, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μποδοσάκειο Ίδρυμα» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ξενοφών Κ. Νικήτας