Ανακοίνωση εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σε συνέχεια των από 15.6.2006 και 23.6.2006 ανακοινώσεών της σχετικά με την εκποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών της, γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 6/436/26.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγήθηκε στην Τράπεζα άδεια για την εκποίηση 642.596 ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν κατατέθηκαν σε αυτήν προς αποϋλοποίηση μέχρι και την 31.10.2006, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που προήλθαν από εταιρικές πράξεις και εκδόθηκαν σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων μετοχών. Με την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διορίστηκε επίσης αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης η εταιρεία «EFG Eurobank ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης ορίστηκε η Παρασκευή, 3.8.2007.
Η εκποίηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την απόφαση 1/380/4.5.2006, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 3/387/19.6.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και το άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκποίησης η Τράπεζα θα ενημερώσει τους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Αθήνα, 30/7/2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.