Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και σχεδιάζουμε με συνέπεια δράσεις που βελτιώνουν τον αντίκτυπό μας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Το ESG όραμά μας

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να εξελιχθούμε σε μια ουσιαστικά πιο βιώσιμη τράπεζα, να είμαστε ανθεκτικοί σε μελλοντικές αλλαγές που επηρεάζουν το περιβάλλον και την κοινωνία και να δημιουργούμε αυξημένη κοινωνική αξία. Επιδιώκουμε να ακολουθούμε πρότυπα και να τηρούμε προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι λειτουργούμε ως υπεύθυνη επιχείρηση, ειδικά σε σχέση με το αίσθημα ευθύνης που μας διέπει ως υπεύθυνοι εργοδότες, με την ανταποδοτικότητα προς την κοινωνία και με την επίτευξη μακροπρόθεσμων βιώσιμων επιδόσεων.

Μέσα από το ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησής μας, καθώς και τα νέα συστήματα και διαδικασίες που αναπτύσσουμε, προβλέπουμε ότι θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τον αντίκτυπό μας. Δηλαδή, να συμβάλλουμε ουσιωδώς στην κοινωνία, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και να μειώσουμε την επίδρασή μας στην κλιματική αλλαγή.

Το ESG όραμά μας έχει στόχο να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ευημερία με:

 Χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους και τους εταίρους μας, καθώς και για την κοινωνία.

 

Βελτίωση της επίδρασής μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον σε όλες τις πτυχές και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε.

Η δέσμευσή μας

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό μοχλό για την ευημερία. Προϋποθέτει παραγωγικές οικονομικές δομές, καθώς και μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία.

Προς αυτήν την κατεύθυνση δεσμευόμαστε να:

 • Έχουμε ηγετική θέση σε χρηματοδοτήσεις που προάγουν τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία.
 • Προσφέρουμε χρηματοδοτικές λύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την αειφορία.
 • Λειτουργούμε υπεύθυνα, εφαρμόζοντας πάντα υψηλότατες ηθικές αξίες.
 • Αξιοποιούμε την τεχνολογία και καινοτομούμε, ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία των πελατών μας και να ενισχύουμε την προσβασιμότητα.
 • Παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που στηρίζει την ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας.
 • Μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμά μας με την υιοθέτηση και προώθηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Προσφέρουμε στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η προσέγγισή μας

Συνεργαζόμαστε στενά με διεθνείς φορείς ώστε να δημοσιοποιούμε τις επιδόσεις και αξιολογήσεις μας σε εκθέσεις και απολογισμούς. Στόχος μας είναι να επιδείξουμε την πρόοδό μας σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχουμε ολοκληρωμένη και διαφανή ενημέρωση μέσα από απολογισμούς και εκθέσεις ESG. Σταδιακά εντάσσουμε πρακτικές και πτυχές ESG σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες μας, τις δραστηριότητές μας, και τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους εργαζομένους μας.

Στηρίζουμε πρακτικά την ESG στρατηγική μας με το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework) μας, μέσα από το οποίο σκοπεύουμε να εκδίδουμε Πράσινα Ομόλογα με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων που έχουν περιβαλλοντικά οφέλη και προάγουν τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

Πέρα από την επιχειρηματική δραστηριότητά μας, αναπτύσσουμε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Συμμετέχουμε ενεργά σε εμβληματικά έργα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και:

 • Παρέχει στρατηγική καθοδήγηση για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Παρακολουθεί βασικούς δείκτες βιωσιμότητας.
 • Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή όλων των σχετικών πολιτικών συστημάτων διαχείρισης (Ποιότητα, Περιβάλλον και Ενέργεια).

Η στρατηγική και πολιτική μας για την ΕΚΕ

Στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών

Έχουμε αναπτύξει μια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με βάση αυτή σχεδιάζουμε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ, που περιλαμβάνουν και τις χορηγίες και δωρεές μας.

Επικαιροποιούμε συχνά τη στρατηγική μας, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και τις ειδικές συνθήκες ή περιόδους κρίσης που μπορεί να προκύψουν.

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει 5 πυλώνες και πλήθος κοινωνικών πρωτοβουλιών. Καθεμία εμπίπτει σε έναν ή περισσότερους από τους δυναμικά συνδεδεμένους πυλώνες:

Αξιολόγηση και έγκριση αιτημάτων

Στόχος της πολιτικής ΕΚΕ είναι να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο για την εκτέλεση της στρατηγικής μας. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό βασικών αρχών, ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση αιτημάτων για χορηγίες και δωρεές σε όλον τον Όμιλο. Την πολιτική ΕΚΕ έχουν εγκρίνει η Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.

Τα αιτήματα αξιολογούνται και εγκρίνονται με βάση την αρχή του διπλού ελέγχου (4-eyes principle) σε επίπεδο Διευθυντή Διεύθυνσης, Γενικού Διευθυντή και Επιτροπής Επικοινωνίας, ανάλογα με το ποσό και τις παραμέτρους λειτουργικού κινδύνου. 

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

 • Τον στόχο της χορηγίας ή δωρεάς και το κατά πόσο είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική ΕΚΕ.
 • Την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Την ύπαρξη επαρκών χρηματικών πόρων για ενέργειες ΕΚΕ.

Σημειώνεται ότι πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί πολιτικών κομμάτων δεν δικαιούνται χορηγίες και δωρεές.

Τα σχέδιά μας για το μέλλον

Θέτουμε και βελτιώνουμε τους στόχους μας, με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα και να παρακολουθούμε τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας τα επόμενα χρόνια. Σχεδιάζουμε να θεσπίσουμε ολοκληρωμένους μηχανισμούς διαχείρισης, δείκτες KPI και ορόσημα, για να εφαρμόζουμε και να παρακολουθούμε καλύτερα του στόχους μας.

Η ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μας με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση της ΕΕ (EU Sustainable Finance Action Plan) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον ορισμό τέτοιων στόχων.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός μας είναι η:

 • Υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης για τους πελάτες μας, προάγοντας βιώσιμες δραστηριότητες.
 • Ενίσχυση των υφιστάμενων προϊόντων και ανάπτυξη νέων προϊόντων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους μας για να ενσωματώνουν τα κριτήρια ESG στις καθημερινές δραστηριότητες, τις σχέσεις με πελάτες και τα προϊόντα μας.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων πολιτικών για διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τους πελάτες, το περιβάλλον και την κοινωνία, αξιολόγηση προμηθευτών, και βιώσιμη χρηματοδότηση και προϊόντα.