Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στις 5 Μαΐου, η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ,  σηματοδοτώντας την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, μετά την τελευταία της παρουσία το 2017.

Η επιτυχής έκδοση του του ομολόγου αύξησε την επενδυτική βάση του Ομίλου, δημιούργησε μια δευτερογενή αγορά για τους πιστωτικούς τίτλους της Eurobank και ένα σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές εκδόσεις,  που θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Eurobank και θα συμβάλουν στην ολοένα και καλύτερη κοστολόγηση του δανεισμού της τράπεζας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Παράλληλα, η έκδοση αποτελεί μέρος της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την ικανοποίηση των ρυθμιστικών της υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων  (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025, μια σημαντική κανονιστική απαίτηση που θα δημιουργήσει ένα δίκτυ ασφαλείας προσανατολισμένο στην εξυγίανση  των πιστωτικών ιδρυμάτων με ίδια μέσα («bail-in-able debt»), αυξάνοντας την προστασία των καταθετών και των φορολογουμένων.

Για την επιτυχή έκδοση του ομολόγου προηγήθηκαν συναντήσεις με ξένους επενδυτές όπου ενημερώθηκαν για τη βελτιωμένη κεφαλαιακή κατάσταση της Eurobank και για τις πρόσφατες επιχειρηματικές επιτυχίες και στρατηγικούς στόχους της τράπεζας. Η υψηλή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank, είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 δις ευρώ.

Η αυξημένη ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στη Eurobank να μειωθεί η τελική προσφερόμενη απόδοση του ομολόγου στο 2,125%.Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια (ημερομηνία λήξης 5 Μαΐου 2027), με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη και ετήσιο τοκομερίδιο 2,00%, και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (EuroMTF).

Συνολικά , η έκδοση είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές  από 17 χώρες έχοντας συγκεντρώσει εντολές αγοράς  από τουλάχιστον 80 διαφορετικούς επενδυτές.  Η συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσώπευε περίπου το 67% του βιβλίου προσφορών, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (28%) , την Ιταλία (15%) και τη Γαλλία (15%). Το 44% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 22% σε Τράπεζες και την Ιδιωτική Πελατεία τους και 19% σε Hedge Funds, ενώ συμμετοχή στην έκδοση είχε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης (EBRD). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων, κυρίως στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η επιτυχία της κάλυψης καταδεικνύει την αναγνώριση, εκ μέρους των χρηματαγορών, της σημαντικής προόδου του πιστοληπτικού προφίλ της Eurobank καθώς και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία.  Στην επιτυχία της έκδοσης, συνέβαλαν και οι από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης που ήταν οι BofA Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC και UBS.