Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €500 εκ

Τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά (7) ετών με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας συνολικού ύψους €500 εκ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,75%.

Η Eurobank συμμετείχε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος,  σε μία συναλλαγή που έτυχε θερμής αποδοχής από το επενδυτικό κοινό. Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €686,7 εκ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,37 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 9.591.

Το 56,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών, κατανεμήθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το 43,5% κατανεμήθηκε σε Ειδικούς Επενδυτές. Συνολικά πρόκειται για την μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων μέσω ομολογιακού δανείου στο Χ.Α.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία και αφοσίωση πλειάδας εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως  των Global Markets και Investment Banking & Principal Capital Strategies καθώς και των δικτύων του Retail και του Private Banking.