Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών μας σε συνδυασμό με τις απαιτητικές συνθήκες στις χρηματαγορές, θέσαμε πρώτοι στη διάθεση τους δυο νέα πρωτοποριακά αμοιβαία κεφάλαια:

GF Target Maturity Ομολογιακό Ι &ΙΙ

Τα συγκεκριμένα Α/Κ είναι τα πρώτα ομολογιακά A/K στην ελληνική αγορά που ακολουθούν τη στρατηγική  “buy and hold”. Είναι πενταετούς διάρκειας και επενδύουν το ενεργητικό τους σε ένα χαρτοφυλάκιο, κυρίως ελληνικών ομολόγων, κρατικών αλλά και εταιρικών, τα οποία επιλέγονται ούτως ώστε κατά την έναρξη της επένδυσης να έχουν διάρκεια όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένη με τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του Α/Κ, προσφέροντας στον επενδυτή δυο σημαντικά πλεονεκτήματα:. Την πρόσβαση του, μέσω του χαρτοφυλακίου των Α/Κ, σε ομολογιακές εκδόσεις που απαιτούν  ελάχιστο ποσό επένδυσης (100k €) και τον υπολογισμό της εκτιμώμενης απόδοσης στην λήξη. Η επενδυτική πολιτική των GF Target Maturity Ι & ΙΙ προβλέπει τη διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξή τους μέχρι την λήξη αυτών.

Το Target I διατέθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ από τις 14/11/2022 άρχισε η διάθεση του Target II όπου θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 16/12/2022. Τα συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια διατίθενται στο επενδυτικό κοινό μέσω της Σειράς Μεριδίων DIS, που προβλέπει τη διανομή μερίσματος σε ετήσια βάση. Τo εκτιμώμενο μέρισμα για το Target I είναι 2,00% ενώ για το Target II ανέρχεται στο 2,25% ετησίως.

GF GLOBAL PROTECT 90 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της έκθεσης που προσφέρει σε ένα διεθνές μικτό χαρτοφυλάκιο και ταυτόχρονα  μερική προστασία του κεφαλαίου, καθώς μέσω του μηχανισμού λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εξασφαλίζεται η προστασία του 90% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που καταγράφεται σε οποιαδήποτε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού του από την έναρξη της λειτουργίας του.

Η επίτευξη των παραπάνω επιτυγχάνεται μέσω μίας σταθμισμένης έκθεσης σε δύο χαρτοφυλάκια, ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών:

  • Το Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο, το οποίο μέσω δεικτών, Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) προσφέρει μια κατάλληλα ισορροπημένη έκθεση σε διεθνείς μετοχικές αγορές και ομολογιακές αγορές. Το «Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο» αναπροσαρμόζεται από τον διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης.
  • Το Χαρτοφυλάκιο Προστασίας το οποίο επενδύει σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ