Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Τομέας Treasury

Λειτουργώντας μέσα στον ευρύτερο χώρο των Markets & Asset Management, η ομάδα μας έχει ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό και ταυτόχρονα «θεσμικό» ρόλο σε σχέση με τη λειτουργία της Τράπεζας.  Επιχειρηματικό, καθώς συμβάλλει σημαντικά (άμεσα και έμμεσα) και διαχρονικά στη κερδοφορία του ευρύτερου χώρου των Markets. Αλλά και θεσμικό, καθώς αποτελεί το «Θεματοφύλακα» της επαρκούς παροχής και διαχείρισης της - απαραίτητης για την καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας – ρευστότητας,  της χρηστής (prudent) διαχείρισης των κινδύνων αγοράς (επιτοκιακό, συναλλαγματικό) του ισοζυγίου, της συμμόρφωσης με σχετικές κανονιστικές και εποπτικές υποχρεώσεις,  και της εύρυθμης διαχείρισης των διατραπεζικών σχέσεων και πελατειακών συναλλαγών με το ευρύτερο  χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συνοπτικά, είμαστε μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη διαφορετικών χαρακτήρων και λειτουργιών (profit center, αλλά και Θεματοφύλακας) και ταυτόχρονα συμβάλλει καθοριστικά και υποστηρίζει την καθημερινή δραστηριότητα της Τράπεζας.

Στόχος μας

Να αποτελούμε ένα στρατηγικό συμβουλευτικό εταίρο για τις επιχειρηματικές μονάδες (CIB, Retail) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, να αντιδρούμε γρήγορα και ευέλικτα όταν αλλάζουν οι συνθήκες και να είμαστε κερδοφόροι, καινοτόμοι και πρωτοπόροι στις δράσεις μας ώστε να υποστηρίζουμε και προάγουμε τη φήμη της Τράπεζας.

Ποιες είναι οι αρχές μας

 • Να λειτουργούμε συνεργατικά και αποτελεσματικά
 • Να λειτουργούμε με διαφάνεια και ακεραιότητα
 • Να υποστηρίζουμε τις επιχειρηματικές ανάγκες των μονάδων αλλά και να διασφαλίζουμε τη χρηστή διαχείριση των κινδύνων αγοράς και την ευρωστία του ισοζυγίου

Ποιοι είμαστε

Στον τομέα μας έχουμε 4 Διευθύνσεις

 1. Money Markets, με επικεφαλής τον Αργύρη Φιλόπουλο. Στη Διεύθυνση υπάρχουν δύο Τμήματα
  • Liquidity, με επικεφαλής τη Μαρίζα Γιακουμέλου και συνεργάτες τον Τάσο Κατσιουλέρη και την Πέγκυ Κομεσσαρίου. Οι δραστηριότητές του αφορούν κυρίως τη διενέργεια των απαραίτητων κινήσεων για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση ρευστότητας από όλες τις πηγές, τη διασφάλιση της εύρυθμης σχέσης της Τράπεζας με το Ευρωσύστημα, την υποστήριξη προγραμματισμένων και έκτακτων αναγκών ρευστότητας των επιχειρηματικών μονάδων με το βέλτιστο τρόπο, τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους εποπτικούς δείκτες ρευστότητας (LCR, NFSR).
  • Asset Liability Management (ALM), με επικεφαλής τη Νάνσυ Ζωιτοπούλου και συνεργάτες τους Γιώργο Γιαννόπουλο και Γιώργο Κωνσταντινίδη. Η κύρια δραστηριότητά του αφορά στην ενεργή (proactive) διαχείριση των επιτοκιακών και συναλλαγματικών κινδύνων που προκύπτουν από τη λειτουργία των πελατειακών μονάδων της Τράπεζας (π.χ., δάνεια ή άλλα στοιχεία ενεργητικού με σταθερό επιτόκιο, δάνεια σε ξένο νόμισμα κλπ.) αλλά και το εκάστοτε επιτοκιακό περιβάλλον. Επιπλέον, διαχειρίζεται τις διατραπεζικές πελατειακές καταθέσεις (fiduciary deposits) σε όλα τα νομίσματα από τράπεζες του εξωτερικού.
 2. Funding Origination, με επικεφαλής τη Λυδία Κεκρίδου και συνεργάτη τη Μαρία Κλειδωνά. Ασχολείται με τη διασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμης ρευστότητας για τη Τράπεζα χρησιμοποιώντας πληθώρα σύγχρονων χρηματοπιστωτικών μέσων (τιτλοποιήσεις, καλυμμενες ομολογίες, ομόλογα) σε συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς. Συνοπτικά, έχει την ευθύνη της συντήρησης των προγραμμάτων εκδόσεων χρέους (ΕΜΤΝ/Covered Bonds programs). Επιπλέον, της έκδοσης κατάλληλων πιστωτικών τίτλων πρός συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις για Ελάχιστα Απαιτούμενα Επιλέξιμα Στοιχεία Παθητικού (MREL), έχοντας ήδη εκδώσει 1.5 δις ευρώ τέτοιων τίτλων (senior preferred bonds). Παράλληλα, έχει την ευθύνη διαμόρφωσης, διατήρησης και παροχής κατάλληλου/αποδεκτού ενεχύρου (δάνεια, καλυμμένες ομολογίες, ομόλογα κλπ) για χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα η από τρίτους αντισυμβαλλόμενους (π.χ., μέσω τιτλοποιήσεων).
 3. Financial Institutions (FID), με επικεφαλής την Tίκη Δασκαλάκη και συνεργάτες τη Ναταλία Ρουσσοπούλου, την Πωλίνα Μάκκα, τη Σοφία Μόκαλη και τη Μαρία Χαραλαμποπούλου. Η Διεύθυνση δραστηριοποιείται στη διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων και στρατηγικών συμφωνιών της EUROBANK με τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, με ανταποκρίτριες τράπεζες (Correspondent Banks) και διεθνείς Οργανισμούς.  Eξυπηρετεί τις ανάγκες Ιδιωτών και εταιρικών πελατών της Τράπεζας, υποστηρίζοντας τις αντίστοιχες επιχειρηματικές μονάδες σε υπηρεσίες πληρωμών  και εργασιών Trade (Εισαγωγές/ Εξαγωγές). Κεντρικός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εύρυθμη λειτουργία των Nostro λογαριασμών, η παροχή λογαριασμών και πληρωμών σε Ευρώ και λοιπά νομίσματα σε τράπεζες του ομίλου και τρίτες τράπεζες, και η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών. Ο χώρος επίσης λειτουργεί ως αρχικός πυλώνας συντονισμού μεταξύ Markets και Group Compliance για την ενίσχυση του περιβάλλοντος συμμόρφωσης με τους κείμενους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο (KYC, MiFiD κλπ).
 4. Financial Institutions Credit Risk, με επικεφαλής τον Αλέξη Κελαϊδή και συνεργάτες την Αλεξία Τριανταφυλλίδη και την Ειρήνη Γεωργαντζή.
  Βασική αποστολή της διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη των εργασιών της Tράπεζας (και του Ομίλου ευρύτερα) με τη συνεχή υποστήριξης των επιχειρηματικών μονάδων  του Ομίλου (εσωτερικού και διεθνών), και ταυτόχρονα η προστασία της Τράπεζας μέσω της ανάληψης αποδεκτού πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένων και αποδεκτών συναλλαγών. Στα πλαίσια αυτά οι βασικές λειτουργίες της διεύθυνσης είναι 1) η άμεση διαχείριση αιτημάτων που υποβάλλονται από τις επιχειρηματικές μονάδες για πιστωτικά όρια με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 2) η περιοδική αναθεώρηση/ ανανέωση των αντίστοιχων πιστωτικών ορίων, 3) η συνεχής παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τυχόν αλλαγές του πιστωτικού τους προφίλ, 4) η υποβολή προτάσεων πιστωτικών ορίων στα αρμόδια εγκριτικά όργανα της Τράπεζας. Πελάτες μας είναι οι επιχειρηματικές μονάδες (CIB, Retail) και θυγατρικές της Τράπεζας και του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδας.

Πολύτιμοι συνεργάτες στην επίτευξη των στόχων μας, εκτός φυσικά όλων των συναδέλφων των Markets, αποτελούν τα το GMCRS, το Credit Risk Sector, το GLA, η Νομική Υπηρεσία, το Group Finance, το GTOS, το IT & Operations, το Compliance, το Business (CIB, Retail) κλπ.  με τη συνεργασία των οποίων υποστηρίζεται ενεργά ο χώρος μας.

Δημήτρης Ψυχογιός

Επικεφαλής Τομέα Treasury, Markets & Asset Management

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ