Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζετε για την επιχείρησή σας και τους νόμιμους εκπροσώπους της για να λάβετε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την HDB.

Δικαιολογητικά για την επιχείρηση

Για να υποβάλετε την αίτησή σας για χρηματοδότηση με εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan).
 2. Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων.
 3. Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησής σας.
 4. Πρόσφατο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή/και Ειρηνοδικείο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση στο πλαίσιο του με αρ. 1407/2013 κανονισμού της ΕΕ.
 6. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με:
  • Τη λήψη ή μη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου από την Eurobank ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
  • Τη χρήση του δανείου.
 7. Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας.
 8. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 9. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ενός εκ των 12 κριτηρίων καινοτομίας που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας στο ΠΣΚΕ.

Επιπλέον δικαιολογητικά για την επιχείρηση

Χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 • Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.
 • Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 • ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Επιπλέον δικαιολογητικά τράπεζας

Σε περίπτωση προσημείωσης ακινήτου, λαμβάνετε από το κατάστημα συνεργασίας τα δικαιολογητικά για το ακίνητο.

Υποβολή αίτησης για δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ