Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME Covid-19 στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME Covid-19 στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Χρηματοδότηση
έως 150.000€
Ενίσχυση ρευστότητας
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προνομιακή τιμολόγηση
μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων
Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility για τη στήριξη της οικονομίας στις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του Covid-19. Έτσι παρέχουμε κεφάλαια κίνησης με ευνοϊκούς όρους και ενισχύουμε άμεσα τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

EUROPEAN INVESTMENT FUND       EE flag

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Με την εγγύηση που παρέχεται από το COSME Loan Guarantee Facility και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προσφέρουμε νέες χρηματοδοτήσεις. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε άμεσα και να υποστηρίξουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων για την ανακούφισή τους από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19.

Έτσι εξασφαλίζουμε για κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση:

 • Χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου ή πιστωτικού ορίου για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
 • Χρηματοδότηση έως 150.000€, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης.
 • Διάρκεια χρηματοδότησης 1-10 χρόνια.
 • Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων επειδή υπάρχει εγγύηση του ΕΤαΕ.

Η χρηματοδότησή σας

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME Covid-19 προσφέρεται με την εγγύηση του ΕΤαΕ. Έτσι σας παρέχει χρηματοδότηση με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και προνομιακούς όρους τιμολόγησης.

Το ύψος, η διάρκεια και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης εξαρτώνται από:

 • Το είδος της επιχείρησης
 • Το αντικείμενο δραστηριότητάς της
 • Τα οικονομικά στοιχεία της

Τα κριτήρια συνάδουν με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και την πιστωτική πολιτική της Eurobank.

Το ύψος της χρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150.000€.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πρέπει να γίνει εντός της περιόδου στήριξης λόγω της πανδημίας του Covid-19 (Covid-19 Support Period), δηλαδή έως τις 31.12.2021. Η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί στο μέλλον από το ΕΤαΕ.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κύριους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιλέξιμες είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 361 Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, δηλαδή επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) < 250 (σε ενοποιημένη βάση).
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών < 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 43 εκατ. ευρώ (σε ενοποιημένη βάση).

Δείτε τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει το ΕΤαΕ για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο COSME Covid-19.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αμιγώς ή επικεντρώνονται σε:

 • Παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις.
 • Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για την υποστήριξη κάθε δραστηριότητας σχετικής με τους προηγούμενους τομείς, τυχερά παιχνίδια και καζίνο στο διαδίκτυο ή πορνογραφία.
 • Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.
 • Τομείς ή δραστηριότητες που αφορούν έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή την κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.

Ενταχθείτε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME Covid-19

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο: 

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού 

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησης.

H χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19.