Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Ενίσχυση ρόλου γυναικών
στις ελληνικές επιχειρήσεις
Ευνοϊκοί όροι
τιμολόγησης
Έως 12,5 εκατ. ευρώ
χρηματοδότηση

European Investment Bank image

Στο πλαίσιο της συμφωνίας Eurobank Loan for Female Empowerment με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις που προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Πρόγραμμα για επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) <250 (σε ενοποιημένη βάση).
 • Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) από 250 έως 3.000 (σε ενοποιημένη βάση).

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Ύψος χρηματοδότησης

Έως 12,5 εκατ. ευρώ (για επενδυτικά/επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό κόστος έως 25 εκατ. ευρώ).

Διάρκεια χρηματοδότησης

2-10 χρόνια.

Επιτόκιο χρηματοδότησης

Τιμολόγηση με ευνοϊκούς όρους λόγω της συνεργασίας με την ΕΤΕπ.

Κριτήρια υπαγωγής στην πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών

 • Η εκτελεστική διοίκηση (executive management) απαρτίζεται κατά πλειοψηφία (50%+) από γυναίκες και συγχρόνως, η πλειοψηφία (50%+) των μελών του διοικητικού συμβουλίου/των διαχειριστών ή, εάν υπάρχει, της επενδυτικής επιτροπής (investment committee), είναι επίσης γυναίκες, ή
 • Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε γυναίκες και συγχρόνως, η εκτελεστική διοίκηση (executive management) απαρτίζεται κατά πλειοψηφία (50%+) επίσης από γυναίκες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης

Χρηματοδότηση αναγκών που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Ανανέωση εξοπλισμού, επενδύσεις σε επαγγελματική στέγη (αγορά υπό όρους, κατασκευή, αποπεράτωση), δημιουργία δικτύων διανομής (ακόμη και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ), δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, για τη μεταβίβαση εταιρείας (υπό προϋποθέσεις), για την απόκτηση αδειών/ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (εφόσον είναι αναγκαία για την τεχνική υλοποίηση της επένδυσης) και χρηματοοικονομικά κόστη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός παγίου.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις/δραστηριότητες/δαπάνες

 • Παραγωγή και εμπορία υλικών πολέμου παντός τύπου (όπλα, πυρομαχικά, στρατιωτικός εξοπλισμός).
 • Παραγωγή και διευκόλυνση χρήσης τυχερών παιχνιδιών και σχετικού εξοπλισμού.
 • Παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση, διανομή και διευκόλυνση χρήσης καπνού και συναφών προϊόντων.
 • Δραστηριότητες με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δεν μπορούν να περιοριστούν ή να αντισταθμιστούν.
 • Αμιγώς κατασκευαστική δραστηριότητα οικοδομών και real estate development.
 • Δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο διχογνωμίας από ηθική άποψη, όπως πειράματα σε ζώα, κλωνοποίηση ανθρώπων κ.λπ.
 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 • Χρηματοδότηση υπεραξίας που προκύπτει από αγορά ή συγχώνευση (goodwill).
 • Χρηματοδότηση για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισχυρό μερίδιο αγοράς ή αδειών/δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
 • Λοιπές δραστηριότητες που εξαιρούνται με βάση τα κριτήρια της ΕΤΕπ.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε με το στέλεχος της εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Μονάδας που σας εξυπηρετεί.

Η ΕΤΕπ, το πιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε συνεργασία με εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της ΕΕ.

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος καθίσταται δυνατή  με την υποστήριξη της ΕΤΕπ.